Одразу до інформації про товар
1 з 10

Майкл Лакс

Метафізика: сучасний вступ

Метафізика: сучасний вступ

Звична ціна €15,00
Звична ціна Ціна зі знижкою €15,00
Знижка Розпродано
Включно з податками. Вартість довозу розраховується під час оформлення замовлення.

🚚 Доступно за передзамовленням. Термін постачання: 8 - 12 тижнів .

Метафізика: сучасний вступний курс – книга, адресо­вана і студен­там, і фахі­вцям із філосо­фії; вона заціка­вить усіх, хто хоче зорієнту­ва­ти­ся в сучас­ній мета­фізиці. Книга висвіт­лює централь­ні мета­фізич­ні пробле­ми через характерис­ти­ку основ­них погля­дів та ретель­ний ана­ліз диску­сій, пред­ставле­них у сучас­ній лі­те­ра­ту­рі. Зокре­ма, роз­гля­дають­ся пита­ння при­ро­ди універ­са­лій, модаль­нос­тей і часу, пробле­ми індиві­дуації об’єк­тів та їхньої тяглості в часі, а також дуже важли­ва для сьогод­ніш­ньої мета­фізики диску­сія між реаліз­мом та анти­реаліз­мом.

Там, де це можливо, Майкл Лакс пов'язує сучасні метафізичні позиції з їхніми класичними джерелами в історії філософії. Багато­річ­ний дос­від викла­да­ння філо­софії авто­ром та його безпо­серед­ня участь у сучас­них мета­фізич­них дебатах роблять цю книгу одним із найкращих посібни­ків з мета­фізики. Книга написа­на живою мовою і міс­тить ба­га­то прик­ла­дів, які прояснюють склад­ні поня­ття. Кожний розділ включає загальний огляд відповідного предмета дослідження та анотовані поради для подальшого читання.

Загальна інформація

Розміри: 130 мм х 200 мм х

Сторінок: 608

Для віку:

Видавництво: Дух і Літера

Дивитися всі деталі